Elektromontáže, Projekce, Elektroinstalace, Revize

Normy pro elektroinstalace, elektrická zařízení a spotřebiče

Zákon č. 22/1997 Sb. stanovil, že technické normy nejsou samy o sobě právně závazné, jejich závaznost může být stanovena nebo vyplynout z jiného právního předpisu. Mnoho zákonů a vyhlášek se ale odkazuje právě na technické normy!

Základní technické normy pro elektroinstalace a elektrická zařízení jsou zejména:

ČSN 33 0165 ed. 2 – Značení vodičů barvami nebo číslicemi
ČSN 33 1310 ed. 2 – Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace
ČSN 33 1500 – Revize elektrických zařízení
ČSN 33 1600 ed.2 – Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání
ČSN 33 2000-1 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
ČSN 33 2000-2-21 – Pokyny k používání všeobecných termínů
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 – Ochrana před úrazem elektrickým proudem
ČSN 33 2000-4-42 ed.2 – Ochrana před účinky tepla
ČSN 33 2000-4-43 ed.2 – Ochrana před nadproudy
ČSN 33 2000-4-443 ed.3 – Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím
ČSN 33 2000-4-444 – Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením
ČSN 33 2000-4-45 – Ochrana před podpětím
ČSN 33 2000-4-46 ed.3 – Odpojování a spínání
ČSN 33 2000-4-47 – Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti
ČSN 33 2000-4-473 – Opatření k ochraně proti nadproudům
ČSN 33 2000-4-48 – Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů
ČSN 33 2000-4-482 – Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím
ČSN 33 2000-5-51 ed.3 – Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy
ČSN 33 2000-5-52 ed.2 – Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení
ČSN 33 2000-5-53 ed.2 – Výběr a stavba elektrických zařízení – Spínací a řídicí přístroje
ČSN 33 2000-5-534 ed.2 – Přepěťová ochranná zařízení
ČSN 33 2000-5-54 ed.3 – Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče
ČSN 33 2000-5-551 ed.2 – Ostatní zařízení – Nízkonapěťová zdrojová zařízení
ČSN 33 2000-5-557 – Výběr a stavba elektrických zařízení – Pomocné obvody
ČSN 33 2000-5-559 ed.2 – Výběr a stavba elektrických zařízení – Svítidla a světelná instalace
ČSN 33 2000-5-56 ed.2 – Výběr a stavba elektrických zařízení – Zařízení pro bezpečnostní účely
ČSN 33 2000-5-57 – Koordinace elektrických zařízení pro ochranu, odpojování, spínání a řízení
ČSN 33 2000-6 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Revize
ČSN 33 2000-7-701 ed.2 – Prostory s vanou nebo sprchou
ČSN 33 2000-7-702 ed.3 – Plavecké bazény a fontány
ČSN 33 2000-7-703 ed.2 – Místnosti a kabiny se saunovými kamny
ČSN 33 2000-7-704 ed.2 – Elektrická zařízení na staveništích a demolicích
ČSN 33 2000-7-705 ed.2 – Zemědělská a zahradnická zařízení
ČSN 33 2000-7-706 ed.2 – Omezené vodivé prostory
ČSN 33 2000-7-708 ed.3 – Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality
ČSN 33 2000-7-709 – Přístavy a obdobné lokality
ČSN 33 2000-7-710 – Zdravotnické prostory
ČSN 33 2000-7-711 – Výstavy, přehlídky a stánky
ČSN 33 2000-7-712 ed.2 – Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy
ČSN 33 2000-7-713 – Nábytek
ČSN 33 2000-7-714 ed.2 – Venkovní světelné instalace
ČSN 33 2000-7-715 ed.2 – Světelná instalace napájená malým napětím
ČSN 33 2000-7-717 ed.2 – Pojízdné nebo přepravitelné jednotky
ČSN 33 2000-7-718 – Prostory občanské výstavby a pracoviště
ČSN 33 2000-7-721 – Elektrické instalace v karavanech a obytných přívěsech
ČSN 33 2000-7-722 ed.2 – Napájení elektrických vozidel
ČSN 33 2000-7-729 – Uličky pro obsluhu nebo údržbu
ČSN 33 2000-7-740 – Dočasná elektrická instalace pro stavby zábavních zařízení a stánků v lunaparcích, zábavních parcích a cirkusech
ČSN 33 2000-7-753 ed.2 – Topné kabely a pevně instalované topné systémy
ČSN 33 2130 ed.3 – Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody
ČSN 33 2180 – Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů
ČSN 33 2190 – Připojování elektrických strojů a pohonů s elektromotory
ČSN 34 0350 ed. 2 – Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení
ČSN EN 62208 ed.2 – Prázdné skříně pro rozváděče – Obecné požadavky
ČSN EN 61439-1 ed.2 – Rozváděče nízkého napětí – Všeobecná ustanovení
ČSN EN 61439-2 ed.2 – Rozváděče nízkého napětí – Výkonové rozváděče (PSC)
ČSN EN 61439-3 – Rozváděče nízkého napětí – Rozvodnice určené pro provozování laiky (DBO)
ČSN EN 61439-4 – Rozváděče nízkého napětí – Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS)
ČSN EN 61439-5 – Rozváděče nízkého napětí – Rozváděče pro veřejné distribuční sítě
ČSN EN 61439-6 – Rozváděče nízkého napětí – Přípojnicové rozvody
ČSN EN 50172 – Systémy nouzového únikového osvětlení
ČSN EN 1838:2013 – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení
ČSN EN 50110-1 ed.3 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních
ČSN EN 60204-1 ed. 2 – Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů
ČSN CLC/TS 50131-7 – Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
ČSN EN 62305 – Ochrana před bleskem
Právní rámec technické normalizace stanoví zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Ústředním orgánem státní správy je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Zákon zakázal rozmnožování a rozšiřování českých norem nebo jejich částí bez souhlasu vydavatele. Z tohoto důvodu nelze citovat výše zmiňované normy.

Elektroinstalace, zákony, vyhlášky a nařízení

Další informace

Vnější vlivy působící na elektrické zařízení

Další informace

Revize, povinnosti a odpovědnost majitele

Další informace

Revize elektroinstalací a elektrických zařízení

Další informace

Pravidelná revize elektrických zařízení

Další informace

Revize a opravy elektrických zařízení strojů

Další informace

Revize a opravy elektrických spotřebičů

Další informace

Elmonta s.r.o.

Sídlo: Labouň 42, 507 33, Jičíněves
Provozovna: Plazy 14
Mladá Boleslav, 293 01
+420 731 840 808

Zákonné informace

ELMONTA s.r.o., sídlem Labouň 42, 507 33 Jičíněves
IČ: 07126590, DIČ: CZ07126590
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou C 41760 od 15.5. 2018
crossarrow-right