Elektromontáže, Projekce, Elektroinstalace, Revize

Revize elektroinstalací a elektrických zařízení

Provádění revizí na vyhrazených elektrických zařízeních předepisuje zákon č. 174/1968 Sb., vyhláška č. 73/2010 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Zákon také předepisuje, že organizace a podnikající fyzické osoby zajistí při uvádění do provozu a při provozování vyhrazených technických zařízení bezpečnostní opatření a provedení prohlídek, revizí a zkoušek ve stanovených případech. Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku. Mezi vyhrazená elektrická technická zařízení patří zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie, elektrické instalace a zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.
Účelem revize elektroinstalace a elektrických zařízení je ověřování jejich stavu z hlediska bezpečnosti. Požadavky bezpečnosti se považují za splněné, pokud elektrické zařízení odpovídá z hlediska bezpečnosti příslušným ustanovením norem. Norma ČSN 33 1500 je základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny. Norma platí pro všechna elektrická zařízení, která mohou ohrozit lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí za stanovených podmínek provozu elektrickým proudem nebo napětím nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny. Norma ČSN 33 2000-6 se týká elektrické instalace nízkého napětí.

Výchozí revize elektrických zařízení

Výchozí revize elektrických zařízení se provádí na novém nebo rekonstruovaném elektrickém zařízení před uvedením do provozu. Podklady pro provádění výchozí revize jsou:
– dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení
– protokoly o určení druhu prostředí, pokud nejsou součástí dokumentace
– název, adresa dodavatele montážních prací a evidenční číslo jeho oprávnění
– písemné doklady o provedení výchozích revizí částí elektrického zařízení
– záznamy o kontrolách, zkouškách a měřeních provedených na elektrickém zařízení
– doklady a dokumentace k elektrickému rozváděči od výrobce rozváděče
– doklady k elektrickým spotřebičům, které jsou součástí elektroinstalace
– doklady stanovené příslušným předpisem
Často opomíjenou skutečností je, že elektrické rozváděče (a to i bytové rozvodnice) jsou výrobky. Rozvaděče musí odpovídat ČSN EN 61439-1 ed.2, musí mít doklady, provedené zkoušky a ověření, na dostupném místě musí mít štítek výrobce rozváděče obsahující: označení výrobce, typové označení nebo identifikační číslo, prostředky určení data výroby, příslušnou normu ČSN EN 61439-X, typ proudu, jmenovité napětí, stupeň ochrany krytem a hmotnost pokud je větší než 30kg.
Další častou závadou bývá nedostatečné nebo i chybějící hlavní ochranné pospojení v objektu a uzemnění elektroinstalace!

Pravidelná revize elektrických zařízení

Pravidelná revize provozovaných elektrických zařízení se provádí pravidelně ve stanovených lhůtách. Více o pravidelných revizích je uvedeno na jiné stránce.

Mimořádná revize elektrických zařízení

Mimořádné revize elektrických zařízení se většinou provádějí po pojistných událostech, např. vyhoření, vytopení, úder bleskem apod.

Staré elektroinstalace a elektrická zařízení

Elektrická zařízení provedená a provozovaná podle předpisů a norem platných v době, kdy byla tato zařízení zřizována, lze ponechat v provozu beze změny (odpovídající i nadále předpisům podle kterých byla tato zařízení zřizována a provozována), jestliže nemají závady, jež by ohrožovaly zdraví, ani nejsou nebezpečná životu a neohrožují bezpečnost věcí, jinak je nutno zařízení upravit podle nových předpisů a norem.

Provedení revize elektrických zařízení a odstranění zjištěných závad

Provádíme revize elektrických zařízení (elektroinstalace, rozváděče, stroje a strojní zařízení) podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6.
Napište nám, zkontrolujeme Vaší elektroinstalaci, provedeme revizi, vystavíme revizní zprávu, navrhneme Vám řešení odstranění závad a učiníme cenovou nabídku na případnou opravu. Na základě dohody je pak možné provést i opravu a odstranění zjištěných závad.

Elektroinstalace, zákony, vyhlášky a nařízení

Další informace

Normy pro elektroinstalace, elektrická zařízení a spotřebiče

Další informace

Vnější vlivy působící na elektrické zařízení

Další informace

Revize, povinnosti a odpovědnost majitele

Další informace

Pravidelná revize elektrických zařízení

Další informace

Revize a opravy elektrických zařízení strojů

Další informace

Revize a opravy elektrických spotřebičů

Další informace

Elmonta s.r.o.

Sídlo: Labouň 42, 507 33, Jičíněves
Provozovna: Plazy 14
Mladá Boleslav, 293 01
+420 731 840 808

Zákonné informace

ELMONTA s.r.o., sídlem Labouň 42, 507 33 Jičíněves
IČ: 07126590, DIČ: CZ07126590
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou C 41760 od 15.5. 2018
crossarrow-right