Elektromontáže, Projekce, Elektroinstalace, Revize

ZÁVAZEK ETICKÉHO CHOVÁNÍ


I.     ÚVOD
Integrita je základním kamenem, na kterém staví ELMONTA s.r.o. (tj. obchodní společnost ELMONTA, s.r.o., obchodní společnosti ovládané přímo i nepřímo obchodní společností ELMONTA, s.r.o., obchodní společnosti řízené obchodní společností ELMONTA s.r.o.) svůj podnikatelský úspěch. Snaha ELMONTA, s.r.o., o konkurenční prvotřídnost začíná a končí naším závazkem zákonného a etického chování. Etický kodex ELMONTA, s.r.o., obsahuje
široké principy podporující tento závazek integrity a vyzývá jednotlivce a partnerské subjekty, aby dodržovali všechny platné a účinné právní předpisy, předpisy EU, mezinárodní smlouvy a regulační pravidla; byli čestní, poctiví a důvěryhodní, dodržovali lidská práva ve všech aktivitách i vztazích v rámci ELMONTA s.r.o.; vyhnuli se všem střetům zájmů mezi pracovními a osobními záležitostmi; šířili princip spravedlivého přístupu a rovnoprávnosti v
rámci ELMONTA s.r.o.; usilovali o vytvoření bezpečného pracovního prostředí a ochranu životního prostředí a v neposlední řadě uznávali, oceňovali a dávali za příklad etické chování.


II.     OČEKÁVÁNÍ
Během práce pro ELMONTA s.r.o.je od Vás požadováno, abyste zachovávali stejně vysokou úroveň integrity, jakou požaduje ELMONTA, s.r.o., od zaměstnanců svých vlastních společností. Tento dokument Vás informuje o Etickém kodexu ELMONTA, s.r.o., a uvádí výčet pravidel, které podporují jeho dodržování. ELMONTA, s.r.o., si vyhrazuje právo monitorovat soulad dodavatele (obchodního partnera) s pravidly stanovenými tímto závazkem etického chování tím, že žádá, aby dodavatelé poskytli relevantní informace, a také umožnili případné provedení auditů dodavatelů a jejich posouzení.


III.     PRAVIDLA A POVINNOSTI


1. Legalita

Dodržujte všechny platné a účinné právní předpisy, předpisy EU, mezinárodní smlouvy a regulační pravidla.
Netolerujte a nepodporujete porušování lidských práv, podvodná jednání, korupci, porušování pravidel hospodářské soutěže, diskriminaci nebo jiná nezákonná jednání.


2. Ochrana soukromí a dat

Zpracovávejte osobní údaje pouze k legitimním účelům, vyplývajícím z příslušných právních předpisů a smluvních vztahů, popř. na základě souhlasu
subjektu osobních údajů. Zpřístupněte osobní údaje pouze osobám, které je potřebují k legitimním účelům. Osobní údaje zpřístupňujte pouze se
souhlasem osoby, ke které se vztahují, pokud to právní předpisy vyžadují.

Dbejte na zamezení neoprávněného přístupu při zpracování osobních údajů, jejich náhodné ztráty nebo zničení.

3. Duševní vlastnictví, vnitřní a důvěrné informace

Chraňte duševní vlastnictví společností ELMONTA, s.r.o., i třetích stran.
Dodržujte obchodní tajemství společností ELMONTA, s.r.o., i třetích stran.
Bez písemného souhlasu příslušného dotčeného subjektu ELMONTA, s.r.o., nezveřejňujte či neuvolňujte interní nebo důvěrné informace anebo údaje ELMONTA, s.r.o., nebo jiných subjektů, které je ELMONTA, s.r.o., povinna chránit jako důvěrné.
Informace, nápady nebo vynálezy, které byly realizovány nebo vznikly v
souvislosti s vaší prací pro společnosti ELMONTA s.r.o., mohou být za určitých okolností majetkem společnosti ELMONTA s.r.o.
Na závěr Vaší spolupráce se společnosti ELMONTA s.r.o. odevzdejte bez zbytečného odkladu vše, co je majetkem ELMONTA s.r.o., včetně podkladů,
které mají důvěrný nebo interní charakter.


4. Zneužívání vnitřních informací

Nikdy nekupujte, neprodávejte ani nikomu nedoporučujte koupi nebo prodej cenných papírů společnosti ELMONTA s.r.o., příp. jiné společnosti, pokud disponujete vnitřními informacemi o podnikatelských aktivitách dané společnosti.
Vnitřní informace (interní firemní informace) je konkrétní informace o společnosti ELMONTA s.r.o., která není veřejně známou informací, a jejíž zveřejnění by pravděpodobně mělo významný vliv na know-how společnosti.


5. Střet zájmů

Vyhněte se aktivitám, vztahům, jež by mohly být v konfliktu s Vaší prací při plnění úkolů pro společnosti ELMONTA s.r.o., nebo by mohly budit zdání takového konfliktu.
Používejte zdroje a prostředky společnosti ELMONTA, s.r.o., výhradně pro plnění úkolů pro společnost ELMONTA s.r.o.
Pokud jste členem statutárního orgánu společnosti mimo rámec ELMONTA, s.r.o., a pokud byste mohli ovlivnit obchodování a jednání společnosti ELMONTA, s.r.o., s touto společností, oznamte to bezodkladně vašemu přímému kontaktu ve společnosti ELMONTA s.r.o.
Pokud se Vás týká možný střet zájmů, situaci písemně oznamte bezodkladně Vašemu přímému kontaktu ve společnosti ELMONTA s.r.o.


6. Ochrana osob a majetku

Dodržujte pravidla jednotlivých zařízení a pracovišť společností ELMONTA, s.r.o., pro vstup a opuštění budov a dalších prostor, včetně viditelného nošení příslušné identifikační karty.
Zabraňte přístupu do prostor a zařízení společností ELMONTA, s.r.o., neoprávněným osobám. Chraňte majetek společností ELMONTA, s.r.o., před
odcizením nebo zneužitím.
Upozorněte na případné nedostatky v opatřeních ochrany osob/majetku.

7. Respekt k lidským právům

Jednejte s každým jednotlivcem s respektem a slušností a dodržujte lidská práva v souladu s příslušnými právními předpisy, předpisy EU, mezinárodními smlouvami.
Se zaměstnanci a kolegy jednejte vždy bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní stav, náboženské vyznání, víru či světový názor nebo další kritéria, které příslušný právní předpis zakazuje zohledňovat.
Netolerujte v pracovním prostředí obtěžování jakékoli povahy, zastrašování či nepřátelské prostředí (například zesměšňování, pomlouvání apod.).


8. Ochrana životního prostředí, zdraví a bezpečnost práce

Dodržujte veškeré právní předpisy vztahující se k bezpečnosti provozu, péči o životní prostředí, ochraně zdraví a bezpečnosti práce.
Vytvářejte a udržujte bezpečné pracovní prostředí a předcházejte zraněním na pracovišti.
Minimalizujte zatížení životního prostředí a soustavně zlepšujte ochranu životního prostředí.
Omezujte rizika a starejte se o nejlepší možná preventivní opatření proti úrazům a nemocem z povolání.
Netolerujte porušování pracovněprávní legislativy.


9. Nepřípustné platby a dary

Nikdy nenabízejte, neslibujte, neplaťte ani neschvalujte žádný dar s cílem získat či udržet neoprávněnou výhodu nebo dar, který by za daných okolností působil nepatřičně.
Nikdy nenabízejte obchodní pozornost (například dar, příspěvek či zábavu), pokud by za daných okolností mohla být vnímána jako korupce nebo střet zájmů.


10. Vztahy s dodavateli (obchodními partnery) a zákazníky

Usilujte o zajištění spravedlivého zacházení se všemi obchodními partnery.
Ve všech vztazích s dodavateli jednejte vždy zákonně, účelně a poctivě.
Protože ELMONTA, s.r.o., spolupracuje pouze s důvěryhodnými partnery, vybírejte si ke spolupráci subjekty a představitele s dobrou pověstí.


11. Spolupráce s veřejnými orgány (orgány veřejné moci) a ostatními institucemi

Dodržujte při jednáních s představiteli veřejných orgánů a ostatními institucemi nejvyšší možnou míru korektnosti a transparentnosti, s respektováním rolí, které obě strany představují.
Dodržujte příslušné právní předpisy při spolupráci s veřejnými orgány a ostatními institucemi.

12. Regulace mezinárodního obchodu

Pokud Vaše činnosti pro ELMONTA s.r.o. zahrnují mezinárodní obchodní činnosti, dodržujte příslušné právní předpisy upravující mezinárodní obchod.
Nepodílejte se na transakcích, které nejsou v souladu s příslušnými právními předpisy a pravidly, které omezují transakce s určitými (sankcionovanými) zeměmi a osobami, a jsou prováděné zakázanými způsoby.


13. Prevence praní špinavých peněz

Dodržujte příslušné právní předpisy, které zakazují praní špinavých peněz, podporu a financování terorismu a které ukládají povinnost ohlásit hotovostní či podezřelé transakce.
Nepřipouštějte platby v hotovosti nebo prostřednictvím peněžních nástrojů, které nemají žádnou spojitost se zákazníkem, či byly odhaleny jako mechanismy sloužící k praní špinavých peněz.
Dodržujte zásadu „znej svého zákazníka“ a prověřujte jejich důvěryhodnost.


14. Dodržování pravidel hospodářské soutěže

Vyhýbejte se jakýmkoli kontaktům s konkurenty, které by mohly zavdat příčinu k podezření z účasti ELMONTA, s.r.o., na zakázaných dohodách či
ujednáních narušujících soutěž.
Vyvarujte se šíření nepravdivých informací o konkurenci, jejich produktech či službách.
Nikdy nehovořte s třetí osobou, která může konkurovat ELMONTA, s.r.o., o cenách, nákladech, ziskových maržích nebo dalších tématech, které mohou být předmětem konkurence.
Nenavrhujte a neuzavírejte dohody s žádným konkurentem o podmínkách omezujících vzájemnou soutěž.
Nikdy nenavrhujte nebo neuzavírejte žádné smlouvy nebo neformální dohody, písemné nebo ústní, se zákazníky (soutěžiteli), které omezují svobodu zákazníka v soutěži, zejména ohledně ceny a území, za kterou, a na kterém tento zákazník může dále prodat nebo pronajmout produkt nebo službu společnosti ELMONTA s.r.o.


IV.     JAK POSTUPOVAT PŘI POCHYBNOSTECH

Pokud se setkáte se situací, která nasvědčuje závažnému nekalému jednání, porušování právních předpisů či etických pravidel:
       - zformulujte informaci, která definuje Vaši pochybnost (kdo, co, kdy a kde),

      - oznamte Vaše podezření Vašemu přímému kontaktu ve ELMONTA, s.r.o., nebo využijte linku ELMONTA s.r.o.
         e-mail: elmonta@elmonta.cz |
         tel.: +420 326 210 081 |
        www.elmonta.cz


Máte-li jakékoli dotazy nebo pochybnosti o kterémkoli pravidlu, obraťte se na Vaši přímou kontaktní osobu ve společnosti ELMONTA s.r.o

Elmonta s.r.o.

Sídlo: Labouň 42, 507 33, Jičíněves
Provozovna: Plazy 14
Mladá Boleslav, 293 01
+420 731 840 808

Zákonné informace

ELMONTA s.r.o., sídlem Labouň 42, 507 33 Jičíněves
IČ: 07126590, DIČ: CZ07126590
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou C 41760 od 15.5. 2018
cross