Elektromontáže, Projekce, Elektroinstalace, Revize

Revize a opravy elektrických spotřebičů

Kontroly, zkoušení a revize elektrických spotřebičů, elektrického nářadí a elektrických strojů jsou povinné pro právnické osoby a pro podnikající fyzické osoby na základě ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákona č. 309/2006 Sb. (Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
Norma ČSN 33 1600 ed. 2 řeší bezpečnost elektrických spotřebičů včetně elektrického ručního nářadí ve smyslu minimálních požadavků podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Touto normou jsou řešeny minimální požadavky na bezpečný provoz a používání elektrických spotřebičů tak, aby se zabránilo riziku ohrožení osob nebezpečným dotykem u spotřebičů pod napětím a dalšími jevy vyvolanými účinky elektřiny, nebo aby se toto riziko snížilo na minimum.

Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Elektrický spotřebič je elektrické zařízení určené k užívání, aniž by bylo nutné je předtím nějakým způsobem seřizovat. Zařízení se jednoduchým způsobem připojuje k napájení.
Elektrické ruční nářadí je nářadí držené při práci v ruce a využívající ke své činnosti elektrickou energii.
Nepřipevněný spotřebič je spotřebič, který není připevněný (např. chladnička, počítač, televize, přenosný přímotop zapojený do zásuvky).
Spotřebič držený v ruce je nepřipevněný elektrický spotřebič určený k tomu, aby byl během normálního používání držen v ruce, přičemž případný motor nebo elektrický pohon je nedílnou součástí spotřebiče (např. vrtačka, bruska, ruční mixér, montážní lampa).
Připevněný spotřebič je spotřebič, který je určen k používání, když je připevněn k podložce nebo jiným způsobem trvale zajištěn na určitém místě (např. stropní a nástěnné svítidlo, boilér, pevná klimatizace, pevně připojený přímotop). Lhůty pravidelných revizí připevněných spotřebičů jsou stejné jako lhůty revizí elektrických instalací a řídí se ČSN 33 1500.

Třída ochrany elektrických spotřebičů

Spotřebiče třídy ochrany I. mají pracovní izolaci a jsou opatřeny ochrannou svorkou nebo ochranným kontaktem (ochranný vodič), jejichž povrch je kovový (např. pračka, sporák, žehlička, počítač).
Spotřebiče třídy ochrany II. mají dvojitou nebo zesílenou izolaci a nemají (nesmějí mít) ochrannou svorku. Mají celý povrch buď z izolantu, nebo mohou mít některé části kovové, avšak vždy oddělené zesílenou izolací (např. holicí strojek, fén, vrtačka, bruska).
Spotřebiče třídy ochrany III. se připojují k malému (bezpečnému) napětí.
Kontroly a revize se vztahují i na prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody. V případě, že přívod obsahuje ochranný vodič, ověřuje se jeho odpor a platí lhůty pro spotřebiče třídy ochrany I.

Kontroly, zkoušení a revize nepřipevněných elektrických spotřebičů

Kontroly a zkoušení nepřípevněných spotřebičů provádí ten, kdo je užívá, a to ještě před jejich použitím, včetně použití nově pořízeného spotřebiče. K užití daného spotřebiče by měl být uživatel poučen. K tomu slouží průvodní dokumenty (tedy návody k použití), ve kterých se uživatel dočte parametry spotřebiče, jak jej zapojit, používat, kontrolovat a ostatní náležitosti. Nejde o nic složitého, např. návod na zapojení, použití a údržbu mikrovlnné trouby jistě není složitý.
Revize nepřipevněných elektrických spotřebičů zajišťuje jejich provozovatel, a to vždy při předpokládané nebo zjištěné závadě, a také pravidelně v daných lhůtách podle ČSN 33 1600 ed.2. Dále se revize provádí vždy po provedené opravě. Pokud se elektrický spotřebič užíváte nadměrně často, je nutné lhůty individuálně zkrátit a kratší lhůty pravidelných revizí stanovit místním provozním bezpečnostním předpisem.

Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů

Skupina spotřebičů:
Skupina A – spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli
Skupina B – spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích, apod.)
Skupina C – spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
Skupina D – spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, hotely, kavárny, apod.)
Skupina E – spotřebiče používané při administrativní činnosti
Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů podle ČSN 33 1600 ed.2:
Skupina Třída ochrany Spotřebiče držené v ruce a prodlužovací přívody Ostatní spotřebiče
A Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dle skupiny jejich užívání
B I 3 měsíce 6 měsíců
II a III 6 měsíců
C I 6 měsíců 24 měsíců
II a III 12 měsíců
D a E I 12 měsíců 24 měsíců
II a III
O provedené revizi se vystaví protokol o revizi elektrického spotřebiče, případně se provede záznam do karty spotřebiče a spotřebič se označí štítkem.

Opravy elektrických spotřebičů

Při zjištění závady u elektrického spotřebiče se musí spotřebič vyřadit z užívání. Pokud je spotřebič v záruční době, oprava spotřebiče se uplatňuje u prodávajícího kde se spotřebič pořídil, nebo u jiné osoby určené k opravě prodávajícím nebo výrobcem. Po záruční době se může provést oprava u osoby určené k opravě výrobcem (odborný servis), samozřejmě pokud se to vyplatí.
Drobné opravy elektrických spotřebičů je možné provést i jinou odborně způsobilou osobou, např. výměna vadného přívodu, vypínače nebo jiného ovládacího prvku, uhlíků motoru, nebo pokud je možná jednoduchá výměna vadné části, pokud ale je náhradní díl dostupný. V ostatních případech nezbývá nic jiného než se obrátit na odborný servis, nebo ekologická likvidace vadného spotřebiče a pořízení nového.

Provedení revize elektrických spotřebičů a odstranění závad

Provádíme revize elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí podle ČSN 33 1600 ed.2 v Mladé Boleslavi, Jičíně a blízkém okolí. Na základě zjištěných závad a jejich posouzení je možné dohodnout i opravu vadného spotřebiče. Zkontrolujeme Vaše elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí, provedeme revizi a vystavíme protokol o provedené revizi, nebo i vyplníme kartu elektrického spotřebiče, soupis spotřebičů a doplníme chybějící štítek. V případě zjištění závad Vám navrhneme řešení na odstranění závad a učiníme cenovou nabídku na případnou opravu. Na základě dohody je pak možné provést i opravu elektrického spotřebiče.

Elektroinstalace, zákony, vyhlášky a nařízení

Další informace

Normy pro elektroinstalace, elektrická zařízení a spotřebiče

Další informace

Vnější vlivy působící na elektrické zařízení

Další informace

Revize, povinnosti a odpovědnost majitele

Další informace

Revize elektroinstalací a elektrických zařízení

Další informace

Pravidelná revize elektrických zařízení

Další informace

Revize a opravy elektrických zařízení strojů

Další informace

Elmonta s.r.o.

Sídlo: Labouň 42, 507 33, Jičíněves
Provozovna: Plazy 14
Mladá Boleslav, 293 01
+420 731 840 808

Zákonné informace

ELMONTA s.r.o., sídlem Labouň 42, 507 33 Jičíněves
IČ: 07126590, DIČ: CZ07126590
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou C 41760 od 15.5. 2018
crossarrow-right