Elektromontáže, Projekce, Elektroinstalace, Revize

Vnější vlivy působící na elektrické zařízení

Základním předpokladem správného návrhu, posouzení, revize a bezpečného provozu elektroinstalace je určení vlivu okolí na ni působícího a možné ovlivnění tohoto okolí elektrickým zařízením této elektroinstalace. Určené vnější vlivy jsou z hlediska návrhu, prove­dení revizí a používání elektrické instalace jedním z hlavních a rozhodujících kritérií. Protokol o určení vnějších vlivů je základní dokument, zachycující rozhodné skutečnosti a zásadní technické požadavky na elektroinstalaci. Rozhodnutí o určených vnějších vlivech a stanovených opatřeních pro návrh a provedení elektroinstalace stvrzují členové a předseda komise pro určení vnějších vlivů svým podpisem v protokolu.
Vnější vlivy (nebo jejich části) není nutné určovat v prostorech, pro které jsou tyto vlivy stanoveny jednoznačně technickou normou nebo jiným předpisem. Pro jednoznačné vnější vlivy u objektů či prostorů, které jsou považovány za normální, není nutné vypra­covávat protokol. Např. pro vnější vlivy které půso­bí na veškerá elektrická zařízení v bytě. Pro běž­nou bytovou koupelnu pak jednoznačně platí norma ČSN 33 2000-7-701.

Třídění vnějších vlivů

A – Vnější vlivy prostředí
AA – teplota okolí; AB – atmosférická výška; AC – nadmořská výška; AD – výskyt vody; AE – výskyt cizích pevných těles; AF – výskyt korozívních nebo znečisťujících látek; AG – mechanické namáhání, ráz; AH – mechanické namáhání, vibrace; AJ – ostatní mechanické namáhání; AK – výskyt rostlinstva nebo plísní; AL – výskyt živočichů; AM – elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení; AN – sluneční záření; AP – seismické účinky; AQ – bouřková činnost; AR – pohyb vzduchu; AS – vítr

B – Využití
BA – schopnost osob; BB – elektrický odpor lidského těla; BC – dotyk osob s potenciálem země; BD – podmínky úniku v případě nebezpečí; BE – povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů

C – Konstrukce budovy
CA – stavební materiály; CB – konstrukce budovy

Dělení vnějších vlivů

NORMÁLNÍ – NEBEZPEČNÉ – ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ
Z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem má vliv na stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem třídění vnějších vlivů. Při výcho­zích, pravidelných a mimořádných revizích se vychází z požadavků na elektroinstalaci vyplývajících z protokolu o určení vněj­ších vlivů v době provedení elektroinsta­lace. Při změnách využití objektu musí být znovu určeny alespoň ty části vnějších vlivů, u kterých nastávají změ­ny.

Protokol o určení vnějších vlivů

Protokol o určení vnějších vlivů je součástí dokladové části dokumentace, která musí být po dobu životnosti zařízení, provozu či objektu ulože­na a předkládána při periodických či jiných revizích elektrického zařízení. Rozhodnutí pro určení vnějších vlivů náleží komisi sestavené ze spe­cialistů oboru elektro i dalších oborů majících vliv na ná­vrh a provoz elektrického i dalšího zařízení objektu. Nabízíme účast v komisi za obor elektro pro elektrická zařízení, případně i zpracování protokolu o určení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3.

Elektroinstalace, zákony, vyhlášky a nařízení

Další informace

Normy pro elektroinstalace, elektrická zařízení a spotřebiče

Další informace

Revize, povinnosti a odpovědnost majitele

Další informace

Revize elektroinstalací a elektrických zařízení

Další informace

Pravidelná revize elektrických zařízení

Další informace

Revize a opravy elektrických zařízení strojů

Další informace

Revize a opravy elektrických spotřebičů

Další informace

Elmonta s.r.o.

Sídlo: Labouň 42, 507 33, Jičíněves
Provozovna: Plazy 14
Mladá Boleslav, 293 01
+420 731 840 808

Zákonné informace

ELMONTA s.r.o., sídlem Labouň 42, 507 33 Jičíněves
IČ: 07126590, DIČ: CZ07126590
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou C 41760 od 15.5. 2018
crossarrow-right