Elektromontáže, Projekce, Elektroinstalace, Revize

Revize a opravy elektrických zařízení strojů

Stroj, strojní zařízení je sestava propojených částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna se pohybuje, s příslušnými ovládacími částmi stroje, řídícími a silovými obvody, které jsou vzájemně spojeny pro konkrétní aplikaci, zejména pro zpracování, úpravu, přemisťování nebo balení materiálu. Strojní zařízení zahrnuje také sestavu strojů, které jsou za účelem dosažení stejného cíle uspořádány a řízeny tak, aby pracovaly jako jeden celek.

Bezpečnost strojů a strojních zařízení

Pro bezpečnost strojů a strojních zařízení je nutné postupovat podle ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákona č. 309/2006 Sb. (Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
Pro elektrická zařízení strojů a strojních zařízení je podstatná norma ČSN EN 60204-1 ed.2. a samozřejmě i ostatní elektrotechnické normy, zejména ochrana před úrazem podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Připojení stroje musí být provedeno podle požadavků platných předpisů a technických norem, které se na dané zařízení vztahují, zejména, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-5-54 a souvisejících předpisů.
U strojů a strojních zařízení mohou, mimo jiné, vzniknout nebezpečné situace z následujích příčin:
– poruchy nebo poruchové stavy v elektrických zařízeních, které mají za následek možnost úrazu elektrickým proudem nebo požár elektrického původu
– poruchy nebo poruchové stavy v řídících obvodech (nebo součástkách a přístrojích spojených s těmito obvody), které mají za následek chybnou funkci stroje
– poruchy nebo přerušení ve zdrojích energie i poruchy nebo poruchové stavy v silových obvodech, které mají za následek chybnou funkci stroje
– ztráta spojitosti obvodů závislých na kluzných nebo valivých kontaktech, která má za následek poruchu bezpečnostní funkce
– elektrické rušení, např. elektromagnetické, elektrostatické, vytvářená buď vně nebo uvnitř elektrického zařízení, která mají za následek chybnou funkci stroje
– uvolnění akumulátorové energie (buď elektrické nebo mechanické), která má za následek například úraz elektrickým proudem, neočekávaný pohyb, který může způsobit zranění
– povrchové teploty, které mohou způsobit zranění

Bezpečnostní opatření, kontroly a revize strojů a strojních zařízení

Bezpečnostní opatření jsou kombinací opatření zavedených již v návrhu stroje a opatření, která má provést uživatel. Lhůty kontrol a revizí strojních zařízení v průběhu provozu jsou dány v průvodní dokumentací, v provozní dokumentací, v dokumentaci výrobce, stanoveny bezpečnostním předpisem, ČSN 33 1500 dle prostředí a v souladu s nařízením vlády č. 378/2001 Sb. Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením jsou taktéž uvedeny v nařízením vlády č. 378/2001 Sb.
Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

Revize a opravy elektrických zařízení strojů a strojních zařízení

Předmětem pravidelné revize je přívod elektrické energie ke stroji nebo strojnímu zařízení podle ČSN 33 1500 a elektrická instalace strojního zařízení podle ČSN EN 60204-1 ed.2. O revizi se vystaví Zpráva o revizi elektrické instalace a o kontrole bezpečnosti provozovaného strojního zařízení, případně i záznam v provozní dokomentaci provedené revizi nebo kontrole. Revizi na elektrických zařízeních provádí osoba oprávněná k revizím na vyhrazených elektrických zařízeních (revizní technik), kontrolu na ostatních zařízeních a pracovním prostředí osoba oprávněná ke kontrolám bezpečnosti práce (Bezpečnostní technik BOZP).
Napište nám, zkontrolujeme elektrický přívod a elektrické zařízení vašeho stroje, strojního zařízení, provedeme revizi a vystavíme zprávu o provedené revizi. V případě zjištění závad Vám navrhneme řešení na odstranění závad a dle dohody a možností učiníme cenovou nabídku na případnou opravu. Na základě dohody je pak možné provést i opravu elektrického zařízení vašeho stroje.

Elektroinstalace, zákony, vyhlášky a nařízení

Další informace

Normy pro elektroinstalace, elektrická zařízení a spotřebiče

Další informace

Vnější vlivy působící na elektrické zařízení

Další informace

Revize, povinnosti a odpovědnost majitele

Další informace

Revize elektroinstalací a elektrických zařízení

Další informace

Pravidelná revize elektrických zařízení

Další informace

Revize a opravy elektrických spotřebičů

Další informace

Elmonta s.r.o.

Sídlo: Labouň 42, 507 33, Jičíněves
Provozovna: Plazy 14
Mladá Boleslav, 293 01
+420 731 840 808

Zákonné informace

ELMONTA s.r.o., sídlem Labouň 42, 507 33 Jičíněves
IČ: 07126590, DIČ: CZ07126590
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou C 41760 od 15.5. 2018
crossarrow-right